RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autori u ovome članku iznose neka zapažanja o promjeni materijalnog, normativnog okvira kojim se uređuje pravo Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na potraživanje naknade štete koje je donio Zakon o mirovinskom osiguranju, a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. Promjene koje se razmatraju u ovome članku tiču se vrste davanja za koju se može potraživati naknada štete, opsega štete koju Zavod može zahtijevati i vremena do kojeg se može zahtijevati naknada štete.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)