RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome je članku analizirano pravo novinara na pristup informacijama (prije svega javnog sektora), prvenstveno odredbe ustavnog i konvencijskog prava, zakona na području prava na pristup informacijama, medija, zaštite osobnih podataka, zaštite tajnosti podataka, kao i pristup podatcima koji se ostvaruje prema procesnim zakonima, kao i autonomnim samouređenjem novinara. U tom smislu, ovim se člankom usustavljuju posebnosti hrvatskog zakonodavstva na području (ne)dostupnosti informacija javnog sektora, koje slijede iz posebnoga pravnog položaja novinara. Općenito, (ne)dostupnost informacija javnog sektora u nas je uređena nizom propisa, međusobno ne uvijek usklađenih.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)