RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
  • Članak:Gospodarska kretanja u RH i EU
  • Stranica:333.
  • Autor/i:Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Sažetak:

 1.Opći pregled kretanja gospodarstva
  2. Cijene u RH i EU-u
  3. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
  4. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
  5. Vanjskotrgovinska razmjena
  6. Trgovina na malo
  7. Turizam
  8. Plaće
  9. Likvidnost i insolventnost
  10. Zaposlenost i nezaposlenost

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)