RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 159/13.), koje su stupile na snagu 1. siječnja 2014., motivirane su obvezom usklađenja nacionalnoga zakonodavnog okvira s regulativom Europske unije. U članku se posebno analiziraju izmjene regulative nastale usvajanjem Direktive (EU) br. 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima te stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva.
  1. Uvod
  2. Primjena Direktive i Uredbe
  3. Izmjene Zakona
  4. Odbor za rizike

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)