RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2014. došlo je do promjene u definiranju građevinskih usluga za koje se obveza PDV-a prenosi za naručitelja te manje dopune u vezi s trenutkom nastanka porezne obveze i trenutkom priznavanja pretporeza.
  Je li neka građevinska usluga za koju izvođač (građevinar) ima pravo (i obvezu) prenijeti PDV na naručitelja, jednako je važno za obje strane. Problematika koju razmatramo u ovom članku proizašla je iz nedavne izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 160/13.). O novonastalim razlikama u odnosu na prijašnja određenja, pišemo u ovom članku.
  1. Sažeti prikaz promjena i novosti u građevinskim uslugama
   2. Novi „katalog“ građevinskih usluga
  3. Nastanak porezne obveze za građevinske usluge
  4. Odbitak pretporeza u vezi s građevinskim uslugama
  5. Umjesto zaključka – Dodatak II . iz Pravilnika o PDV-u

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)