RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autori u ovome članku na zanimljiv, transparentan i detaljan način razmatraju pitanja vezana uz ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turističkom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji i ugovor o zamjeni. Cilj ovoga članka nije usporedba prijašnjih odredaba Zakona o zaštiti potrošača i/ili Direktive 94/47/EC (prve Direktive o timeshareu) s važećim odredbama tih propisa, već iznijeti odredbe Glave X. ZZP-a i Direktive koje uređuju relevantne pravne odnose te uputiti na određene razlike i možebitne nejasnoće u samoj Direktivi i/ili u Zakonu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)