RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Svaka regulatorna izmjena koja znatno utječe na poslovni rezultat kreditne institucije naći će se u središtu pozornosti svake kreditne institucije. Izmjene klasifikacije aktive odnosno plasmana i izvanbilančnih obveza, na osnovi kojih je banka izložena kreditnom riziku, od posebnog su interesa ne samo kreditnih institucija nego i svih poslovnih subjekata uključenih u proces financijskog posredovanja.
  Klasifikacija plasmana i preuzetih izvanbilančnih obveza daje osnovu za određivanje primjerene razine ispravaka vrijednosti plasmana i rezervacija za izvanbilančne obveze. Gubitak zbog povećanih ispravaka vrijednosti utječe na račun dobitka, gubitka i kapital kreditne institucije te su izmjene klasifikacije plasmana bitne vlasnicima i menadžmentu kreditne institucije, komitentima, revizorima i drugim interesentima.
  1. Ključne izmjene Odluke o klasifikaciji plasmana
  2. Utjecaj izmjena Odluke o klasifikaciji plasmana
  3. Priznavanje kamatnih prihoda od djelomično nadoknadivih plasmana
  4. Odgovarajući instrumenti osiguranja (nekretnine, pokretnine, dionice, konvertibilne obveznice) – faktori smanjenja
  5. Restrukturiranje i obnavljanje plasmana
  6. Smanjenje vrijednosti plasmana rizične skupine A na skupnoj osnovi
  7. Primjena kriterija procjene kreditnog rizika i na imovinu raspoloživu za prodaju
  8. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)