RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na detaljan, zanimljiv i edukativan način autorica u ovom članku iznosi stajališta Europskog suda za ljudska prava1 u predmetima protiv Republike Hrvatske u kojima je Europski sud utvrdio povredu članka 6.1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda2 koji jamči pravo na pošteno suđenje (engl. right to a fair trial), a u postupku pred domaćim sudovima odlučivalo se o dopuštenosti revizije ratione valoris.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)