RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku na transparentan, zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja vezana za doprinos alternativnom rješavanju privatnopravnih sporova utemeljen na Zakonu o mirenju. Taj je zakon donesen radi olakšavanja pristupa mirenju kao odgovarajućem postupku rješavanja sporova, osiguranja raspoloživosti mirenja, jačanja svijesti o mirenju kroz poticanje primjene mirenja te osiguranja uravnoteženog odnosa između mirenja i sudskog postupka, što je utvrđeno, mutatis mutandis, i u čl. 1. st. 1. Direktive 2008/52/EC Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim predmetima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)