RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

IASC je u lipnju 1998. objavio MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine. Njime su zamijenjene odredbe o procjeni nadoknadivosti imovine i priznavanju gubitka od umanjenja vrijednosti koje su bile uključene u MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 22 – Poslovne kombinacije, MRS 28 – Računovodstvo ulaganja u povezana društva i MRS 31 – Financijsko izvještavanje o zajedničkim ulaganjima. Posljednji amandmani na ove standarde objavljeni su 1999., 2000. i 2001. U travnju 2001. IASB je donio odluku da se svi standardi i tumačenja standarda koja su prije usvojena primjenjuju dok se za njih ne usvoje amandmani ili se donese odluka o njihovom povlačenju. Na MRS 36 doneseni su amandmani koji su bili posljedica izmjena MRS-a 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS-a 21 – Učinci promjena tečajeva stranih valuta i MRS 39-a – Financijski instrument, Priznavanje i mjerenje. U travnju 2004. objavljen je revidirani MRS 36, na kojeg su opet doneseni amandmani usklađeni s promjenama sljedećih standarda: MSFI 5 – Netekuća imovina namijenjena prodaji i prekid poslovanja, MSFI 8 – Poslovni segmenti, MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja (rev. 2007.), MSFI 3 – Poslovne kombinacije (rev. 2008.), MSFI 9 – Financijski instrumenti (objavljen 2009. i 2010.), MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji, MSFI 11 – Zajednički pothvati, MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti i MRS 19 – Obveze prema zaposlenicima (rev. 2011.).

1. Uvodni pristup
2. Glavne promjene MRS-a 36

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)