RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku predočuje se sadržaj sjednice Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) održane od 21. – 23. ožujka 2011. Posebno su pojašnjene rasprave o Najmovima i Priznavanju prihoda.

1. Najmovi
2. Priznavanje prihoda

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)