RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Nar. nov., br. 40. od 6. travnja ove godine objavljene su uredbe koje uređuju potanja plaćanja naknade za eksploataciju mineralnih sirovina prema nekim novim pravilima. O bitnim odrednicama tih uredbi piše autor u ovom članku.

1. Uvod
2. Naknade za istraživanje mineralnih sirovina
3. Naknada za eksploataciju
4. Rok plaćanja varijabilnog dijela
5. Knjiženje naknada za eksploataciju
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)