RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2011
  • Članak:Prigovor u poreznom nadzoru
  • Stranica:94.
  • Autor/i:Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

Pravni lijekovi u poreznom nadzoru su procesne radnje preispitivanja donesenih odluka poreznog tijela o utvrđenim nezakonitostima i/ili nepravilnostima. Pravnim lijekovima nastoji se osigurati pravilno i zakonito odlučivanje te jedinstvo u primjeni prava i ravnopravnost poreznih obveznika. U skladu s načelom vladavine prava kao temeljnim načelom svake pravne države, a vodeći brigu o europskim standardima javne uprave, Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09., dalje: ZUP) u opće upravno postupovno pravo uveo je prigovor kao novi redovni pravni lijek. Što je prigovor i kakva je njegova uloga u poreznom nadzoru – više u nastavku članka.

1. Pojam i zakonsko određenje prigovora
2. Prigovor prema Općem porezom zakonu
3. Prigovor prema Zakonu o općem upravnom postupku
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)