RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ako je potraživanje od kupaca, nakon isteka dospijeća plaćanja, u cijelosti prijeporno odnosno ako postoji nesigurnost naplate, udruga treba takvo potraživanje vrijednosno uskladiti tako da izvrši ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca odnosno udruga treba nenaplativu svotu koja je već priznata kao prihod evidentirati kao rashod.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)