RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se: 1. plaćanje po aktiviranom jamstvu koje je svom proračunskom korisniku dao nadležan proračun za otplatu kredita kojim je namirena nabava dugotrajne nefinancijske imovine i 2. stjecanje komunalne i vodovodne infrastrukture koju je izgradilo trgovačko društvo kojemu je ona potrebna i za koju je predviđeno da će se trgovačkom društvu namiriti putem prijeboja obveza za stjecanje infrastrukture koja se prenosi u vlasništvo grada i potraživanja za komunalni doprinos koji će grad imati od toga trgovačkog društva.

Iako se plaćanja po aktiviranom jamstvu trebaju namiriti, smatramo da ne postoji zapreka da se namira tog potraživanja smatra namirenjem obveze koju proračun ima prema proračunskom korisniku i da se ono ni ne iskazuje kao imovina u obliku potraživanja ako je tako dogovoreno ugovorom o osiguranju potraživanja. No i u ovim se okolnostima mogu priznati potraživanja za plaćanja po aktiviranom jamstvu.

Ako trgovačko društvo kao investitor stekne imovinu koju mora zbog posebnih propisa prenijeti (isporučiti) gradu, ono od grada ima potraživanja za tu imovinu. Namira obveze grada prema trgovačkom društvu može nastati prijebojem. No pritom pozornost treba obratiti na moguću primjenu ograničavajućih odredaba Zakona o javnoj nabavi. 1. Aktivirano jamstvo proračuna danog za kredit proračunskog korisnika 2. Stjecanje vlasništva vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)