RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U 2010. izmijenjen je Zakon o šumama kojim je smanjena stopa plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma. Stoga se konačni obračun za općekorisne funkcije šuma za 2010. obavlja po prosječnoj stopi na obrascu OKFŠ. Izračunani predujam za 2011. iskazan u obrascu OKFŠ ne odgovara svoti predujma izračunanoj po smanjenoj stopi koja se primjenjuje u 2011. Zato predujmove za 2011. treba preračunati na svotu predujma po smanjenoj stopi. O tome kako to treba učiniti uz ostale napomene piše naš suradnik iz Hrvatskih šuma.

1. Uvod
2. Novi pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje OFKŠ-a
3. Predujmovi za 2011.
4. Obveznici naknade za OKFŠ
5. Obračun i uplata naknade
6. Zastara potraživanja po OKFŠ-u

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)