RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome se članku razrađuje tematika kvalificiranih udjela u osiguravajućim društvima, s posebnim osvrtom na kvalificirane udjele u dioničkim društvima za osiguranje, te se opisuje postupak stjecanja kvalificiranih udjela, svih formalnosti koje se pritom moraju zadovoljiti i dokumentacije koju je potrebno podnijeti regulatoru za dobivanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, kao i formalnosti koje prate daljnje stjecanje tog udjela i raspolaganje njime. Napominje se da ovaj članak ne obrađuje novine u zakonskoj regulativi osiguranja, nego se bavi kvalificiranim udjelima u društvima za osiguranje, njihovim određenjem, odobrenjem za stjecanje, prijenosom te pravnim posljedicama stjecanja udjela bez odobrenja pa se samim time najviše referencira upravo na izmjene i dopune Zakona o osiguranju iz 2008., budući da je njima detaljnije uređeno stjecanje kvalificiranih udjela, ali i sam postupak nadzora od strane regulatora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)