RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Konačni obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
2. Članarina turističkim zajednicama
3. Plaćanje spomeničke rente
4. Članarine i naknade za koje se ne sastavlja konačni godišnji obračun

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)