RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U prošloj je godini došlo do izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak koje su prouzročile različito definiranje dugotrajne imovine u prvoj i drugoj polovini 2010. godine.
Pojam „dugotrajna imovina“, sukladno čl. 24. Zakona, obuhvaća stvari i prava koja služe za stjecanje dohotka čiji je pojedinačna nabavna vrijednost (ili trošak proizvodnje ako su proizvedeni u vlastitoj režiji)
a) veća od 2.000,00 kn i vijek uporabe dulji od jedne godine – ako je riječ o dugotrajnoj imovini nabavljenoj do 30. lipnja 2010., odnosno
b) veća od 3.500,00 kn i vijek uporabe dulji od jedne godine - ako je riječ o dugotrajnoj imovini nabavljenoj 1. srpnja 2010. i kasnije.

1. Dugotrajna imovina – predmet amortizacije
2. Popis dugotrajne imovine
3. Amortizacija
4. Otuđenje dugotrajne imovine
5. Praktični primjer obračuna i knjiženja amortizacije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)