RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kako bi se postigla zaštita učinkovitog tržišnog natjecanja i očuvanje nesmetanog funkcioniranja jedinstvenog tržišta EU, Europsko pravo tržišnog natjecanja određuje granice postupanja poduzetnika sa znatnijom tržišnom snagom uslijed koje oni mogu negativno utjecati na tržišno natjecanje. Cilj je ovoga članka obrazložiti koncept zlouporabe vladajućeg položaja u pravu zaštite tržišnog natjecanja EU, predstaviti konkretne oblike u kojima se očituje zlouporaba vladajućeg položaja, popraćeno primjerima iz prakse Europske komisije i jurisprudencije Suda Prvoga stupnja i Suda EZ. U nastavku se kratko izlažu nove Smjernice Europske komisije o prioritetima u primjeni čl. 82. Ugovora o EZ na zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika postupanjem isključivanja s tržišta. U svrhu komparativnog prikaza, na kraju članka daje se pregled relevantnih odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja kojim je uređena zlouporaba vladajućeg položaja i primjeri nekih odluka Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojima je utvrđena ova vrsta zabranjenog postupanja na našem tržištu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)