RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema odredbama izmjene Zakona o PDV-u i novog Pravilnika o PDV-u, od 1. siječnja 2010. isporuke dobara i usluga navedenim osobama svrstane su u skupinu poreznih oslobođenja izjednačenih s izvozom, što znači da su oslobođene PDV-a. No treba naglasiti da je od trenutka primjene sustava PDV-a do danas porezni položaj stranih osoba u RH, odnosno diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija i predstavništava stranih osoba s godinama primjene postao jasniji i sastavni dio uobičajene poduzetničke prakse. Tako prodavatelji pri isporuci dobara i usluga navedenim poduzetnicima mogu primijeniti odredbu o oslobođenju PDV-a, ali samo za one koji dostave službenu potvrdu o svom poreznom statusu od nadležnoga državnog tijela, odnosno Diplomatskog protokola. U nastavku članka može se opširnije pročitati o navedenim poreznim oslobođenjima, propisanim uvjetima za njihovo oslobođenje, načinu izdavanja računa te evidentiranju u poreznim evidencijama.

1. Uvod

2. Na koje se „strane osobe” odnosi porezno oslobođenje pri isporuci dobara i usluga?

3. Oslobođenja u prometu dobara i usluga diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju

4. Oslobođenje u prometu dobara i usluga međunarodnim organizacijama

5. Isporuke dobara i usluga predstavništvima stranih pravnih osoba u RH

6. Isporuke dobara i obavljene usluge za potrebe oružanih snaga drugih država članica NATO saveza

7. Porezna oslobođenja na temelju međunarodnih ugovora i programa pomoći

8. Evidentiranje isporuka dobara i usluga stranim osobama u poreznim evidencijama prodavatelja

9. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)