RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Krajem prošle godine, nakon pune četrdeset i tri godine, donesen je novi Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2010. godine. Na dan stupanja na snagu novog ZUP-a, prestaje vrijediti stari Zakon o općem upravnom postupku ali postupci započeti do njegovog stupanja na snagu, nastavit će se i dovršiti prema odredbama toga starog Zakona. Autorica u ovom članku detaljno pojašnjava mnoga pitanja vezana uz donošenje rješenja u upravnom postupku prema novom ZUP-u kao i provođenje žalbenog postupka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)