RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Suvremeni razvitak europskog međunarodnog privatnog prava obilježava proces komunitarizacije u kojem dolazi do preraspodjele legislativnih nadležnosti između nacionalnih parlamenata država članica EU s jedne strane i nadležnih tijela EU s druge strane. Rezultat toga procesa je da se sve veći broj pravnih pitanja iz područja nacionalnog međunarodnog privatnog prava država članica EU uređuje se europskim sekundarnim pravom Glavni pravni instrument u procesu razvitka europskog međunarodnog privatnog prava je uredba kojom se unificira europsko međunarodno privatno pravo. Uredbe kao obvezujući pravni izvori koje sudovi država članica EU izravno primjenjuju, reguliraju u suvremenom europskom međunarodnom privatnom pravu mnoga pitanja međunarodnog građanskog procesnog prava kao i sve veći broj privatnopravnih situacija koje se uređuju odredbama o mjerodavnom pravu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)