RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o radu stupio je na snagu 1. siječnja 2010 godine. Vezano uz sam ugovor o radu na određeno vrijeme situacija je sada znatno drukčija. Naime, kako je raniji Zakon o radu sadržavao odredbu o presumpciji pretvaranja radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme, sada su ispunjene pretpostavke za primjenu povoljnijeg prava kako to propisuju prijelazne i završne odredbe novog Zakona o radu. Sada je isto pravno područje regulirano na različite načine, a jedan od tih načina je povoljniji. Povoljniji je onaj propisan novim Zakonom o radu jer odredbe novog Zakona o radu ne dozvoljavaju da ugovor o radu na određeno vrijeme traje duže od tri godine neovisno o poslovima na kojima je radnik radio, dok je ranije ugovor o radu za svaki od poslova kod jednog poslodavca mogao trajati po tri godine. Dakle, u postupcima ostvarivanja i zaštite prava iz radnog odnosa koji su započeti prije stupanja na snagu novog Zakona o radu treba dovršiti prema odredbama novog Zakona o radu kao za radnika povoljnijeg zakona.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)