RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. siječnja 2010. na snagu stupa nova Uredba o uredskom poslovanju. Primjenom nove Uredbe o uredskom poslovanju prestaje vrijediti dosadašnja Uredba o uredskom poslovanju i Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju. Uredsko su poslovanje obvezna voditi tijela državne uprave, stručne službe Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)