RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovom članku razmatra pitanja vezana za jedan vrlo bitan institut našega radnog zakonodavstva, a to je pretvaranje radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme. Stoga će se u ovom članku dati prikaz pretpostavaka koje trebaju biti ispunjene da bi se radni odnos na određeno vrijeme pretvorio u radni odnos na neodređeno vrijeme, pravna priroda tih pretpostavaka te novija sudska praksa i novine koje bi na ovom području radnopravnih odnosa trebale biti uvedene kroz nacrt prijedloga (novog) Zakona o radu.

  1. Uvod
  2. Sklapanje ugovora o radu
  3. Pretpostavke pod kojima se može sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme
  4. Pretpostavke pod kojima ugovor o radu na određeno vrijeme prelazi u ugovor o radu na neodređeno vrijeme
  5. Utjecaj stečaja na pretvaranje radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme
  6. Ugovor o radu na određeno vrijeme i zaštićene kategorije radnika
  7. Dopuštenost revizije u sporovima kojima se traži utvrđenje pretvaranja ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)