RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku raspravlja o jednoj vrlo aktualnoj i za sada nedovoljno istraženoj problematici – potrošačkim kreditima, i to u svjetlu Direktive o ugovorima o potrošačkom kreditu 2008/48/EZ kojom se isti uređuju, a koju su članice obvezne preuzeti u svoje nacionalno zakonodavstvo. Članak je koncipiran u dva dijela, a drugi će dio biti objavljen u sljedećem broju našeg časopisa.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)