RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže računovodstvene postupke smanjenja vrijednosti revalorizirane dugotrajne materijalne imovine prema zahtjevima računovodstvenih standarda, uzimajući pritom u obzir i porezno motrište takvih transakcija.

  1. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA KAO DIO UKUPNE IMOVINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
  2. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE
  3. SMANJENJE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE
  4. RAČUNOVODSTVENI POSTUPCI SMANJENJA VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE
  5. POREZNO MOTRIŠTE SMANJENJA VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE
  6. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)