RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: Fond) donio je Odluku o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 8/08. – dalje: Odluka). Sukladno čl. 2. Odluke poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, kao i osoba koja se samozapošljava ostvaruje pravo na redovne poticaje i posebne poticaje. U ovom članku obrađujemo tematiku redovnih poticaja koji se mogu ostvariti pri zapošljavanju ili samozapošljavanju osoba s invaliditetom. U zasebnom članku ćemo obraditi temu posebnih poticaja.

  1. Uvod
  2. Redovni poticaji
  3. Zatečeni slučajevi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)