RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu ima dvojaku zadaću. Prva je da zaštiti žrtve prometnih nezgoda omogućujući im brzu i učinkovitu naknadu štete koju su pretrpjele u prometnoj nezgodi, a druga je da osiguranike – štetnike u prometnoj nezgodi zaštiti od mogućih zahtjeva za naknadom štete koju su izazvali motornim vozilom u pogonu. No, budući da oštećena treća osoba u prometnim nezgodama u odnosu na štetnika – osiguratelja ima položaj slabije strane, jer se uz to što je oštećena u prometnoj nezgodi mora brinuti i za ostvarenje svojeg prava na naknadu štete, pojavila se potreba za dodatnom zaštitom žrtava prometnih nezgoda. Rješenje je pronađeno u uvođenju izravnog prava oštećenika na naknadu štete prema osiguratelju koje autor u ovom članku potanko razrađuje.

  1. Pojam izravnog (direktnog) prava oštećenoga
  2. Pravna priroda izravnog prava
  3. Razlozi kojima se opravdava postojanje izravnog prava prema osiguratelju
  4. Prigovori koje osiguratelj ne može postaviti prema oštećeniku
  5. Prigovori koje osiguratelj može postaviti prema oštećeniku
  6. Ostvarenje prava na naknadu štete od osiguratelja
  7. Zastara izravnog prava oštećene osobe
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)