RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pomorci su posebna kategorija osiguranika i poreznih obveznika na koje se osim propisa iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te propisa na području oporezivanja dohotka, koji se primjenjuju na sve osiguranike i porezne obveznike u RH, primjenjuje još i Pomorski zakonik (Nar. nov., 181/04.) te provedbeni propisi doneseni na temelju toga Zakona, koji imaju prednost u primjeni u odnosu na spomenute propise. Od 1. siječnja 2008. u potpunosti se primjenjuje Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 76/07.) kojim su uređena statusna pitanja pomoraca – članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi. Time je pokrenuta reforma pomorskog prava, odnosno usklađivanje toga prava s istim pravom u drugim pomorskim zemljama. O tome pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Općenito o pomorskom zakoniku
  3. Konvencija o radu u oblasti pomorstva
  4. Nove odredbe pomorskog zakonika
  5. Prijava na obvezna osiguranja
  6. Porezni status pomorca
  7. Dug pomoraca za doprinose za obvezna osiguranja
  8. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)