RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu RRiF, br. 4/07. pisali smo o radu Međunarodne trgovačke komore na izmjeni pravila za poslovanje s dokumentiranim akreditivima. U ovom članku dajemo osvrt na nova pravila sadržana u dokumentu »UCP 600«, čije odredbe stupaju na snagu 1. srpnja 2007. Pritom dajemo detaljnije pojašnjenje pojmova i procedura vezanih za dokumentarni akreditiv, odnosno njegovu ulogu u međunarodnim plaćanjima.

 1. Uvod
 2. Dokumentarni akreditiv kao instrument plaćanja
 3. Usporedba odredaba UCP-a 500 i UCP-a 600
 4. Opozivi i neopozivi akreditivi
 5. Standard za pregled dokumenata
 6. Neusklađenost dokumenata i obavijesti
 7. Isključenje odgovornosti akreditivne banke
 8. Dokumenti
 9. Pomorska teretnica (Bill of Lading)
 10. Neprenosivi pomorski tovarni list
 11. Charter party Bill of Lading
 12. Multimodalni transportni dokument
 13. Clean Transport Documents
 14. Dokumenti osiguranja
 15. Expiry date
 16. Prenosivi akreditiv
 17. Standby letters of credit i e-akreditiv
 18. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)