RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Bitna povreda odredaba parničnog postupka

Predmet: Sud je ovlašten u obrazloženju odluke, umjesto citiranja kompletne isprave, prepričati u bitnome njezin sadržaj, međutim, kada sud, postupajući na taj način, propusti navesti one podatke koji su bitni za utvrđenje neke odlučne činjenice, a stranka je kod dokazivanja posebno upirala na sadržaj koji je sud propustio cijeniti, onda sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka.

Broj presude: Rev 2231/2019-7, od 23. listopada 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, sud je ovlašten u obrazloženju odluke, umjesto citiranja kompletne isprave, prepričati u bitnome njezin sadržaj, međutim, kada sud, postupajući na taj način, propusti navesti i one podatke koji su bitni za utvrđenje neke odlučne činjenice, a stranka je kod dokazivanja – podnošenjem te isprave, posebno upirala na sadržaj koji je sud propustio cijeniti, onda sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. točke 11. ZPP.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)