RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o upravnoj inspekciji

Narodne novine br.15/2018. od 14.02.2018.

 

      Zakonom se uređuju ustrojstvo, poslovi, način rada, prava i dužnosti upravne inspekcije.

      Upravna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora vezano uz provedbu zakona i drugih propisa utvrđenih ovim Zakonom u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

      Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnoj inspekciji (Nar. nov., br. 63/08.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)