RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu

Narodne novine br.115/2018. od 20.12.2018.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o veterinarstvu (Nar. nov., br. 82/13. i 148/13.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članaka 1., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)