RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zahtjev za povrat plaćenog poreza na promet nekretnina zbog raskida ugovora o kupoprodaji nekretnine

Broj: 410-19/14-01/228 od 15.10.2014.

Zaprimili smo zahtjev za povrat plaćenog poreza na promet nekretnina poreznog obveznika iz dostavnog spiska. Poreznom obvezniku Ministarstvo financija, Porezna uprava izdala je 16. kolovoza 2013. Privremeno porezno rješenje, kojim mu je utvrđen porez na promet nekretnina.

Porezni obveznik navodi kako povrat plaćenog poreza na promet nekretnina traži zbog raskida ugovora o kupoprodaji nekretnine temeljem zahtjeva prodavača nekretnine.

Uz predmetni zahtjev priložena je i preslika Raskida ugovora o kupoprodaji nekretnine od 18. studenoga 2013. u kojem se navodi kako se ugovor raskida zbog nemogućnosti ispunjenja uvjeta za donošenje rješenja o građenju i upisa građevinske dozvole u zemljišnu knjigu nadležnog općinskog suda.

Odredbom čl. 21. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., Odluka USRH 26/00., 153/02. i 22/11., dalje: Zakon) propisano je da osoba koja plati porez na promet nekretnina, kamate, troškove prisilne naplate ili novčanu kaznu koju nije bila obvezna platiti ima pravo na povrat plaćenih, odnosno više plaćenih iznosa, a isti će biti vraćeni osobi od koje su naplaćeni, na njen zahtjev, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva.

Naime, odredbom čl. 22. st. 2. Zakona propisano je da porezni obveznik može podnijeti prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika u roku od 30 dana od dana raskida ugovora. Nakon isteka roka od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina, obnova postupka se ne može tražiti.

S obzirom na navedeno, porezni obveznik može ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina zbog raskida ugovora voljom stranaka samo ako su zadovoljeni svi zakonom propisani uvjeti: da je do raskida ugovora došlo voljom stranaka prije obavljenog prijenosa vlasništva u zemljišnim knjigama, da je porezni obveznik podnio prijedlog za obnovu postupka u roku od 30 dana od dana raskida ugovora te da nije prošlo više od godinu dana od konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

Napominjemo, Ministarstvo financija, Porezna uprava ne donosi rješenje o obnovi postupka zbog raskida ugovora po službenoj dužnosti, budući da nadležno tijelo nema saznanja o činjenici raskida ugovora, već porezni obveznik mora u zakonom propisanom roku podnijeti prijedlog za obnovu postupka.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)