RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Utvrđivanje osnovice za plaćanje članarine turističkoj zajednici

Broj: 410-01/07-01/60 od 03.06.2008.

U svezi zahtjeva za davanjem suglasnosti na vaše mišljenje da osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama za kategoriju građana koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu čini iznos iz Obrasca EP Evidencija o prometu naveden u stupcu »Iznos računa« umanjen za iznos paušalnog iznosa boravišne pristojbe, u nastavku odgovaramo:

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured se mišljenjem, Klasa: 410-01/07-01/60, Ur. broj: 513-07-21-01/07-6 od 15. listopada 2007. godine i mišljenjem, Klasa: 410-01/05-01/207, Ur. broj: 513-07-21-01/05-8 od 25. listopada 2005. godine očitovao da su građani iznajmljivači obvezni podnijeti Obrazac TZ radi obračuna članarine turističkim zajednicama u rokovima za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak. Osnovica za obračun članarine turističkim zajednicama je, u pravilu, promet iskazan u Evidenciji prometa.

Člankom 5.c Zakona o boravišnoj pristojbi (Nar. nov., br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. – proč. tekst, 64/00., 42/05. i 68/07.) propisano je da građani koji su registrirani za pružanje usluge smještaja u domaćinstvu sukladno propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.

Prema članku 16. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 35/95. i 52/95.) osnovica za obračun članarine pravnoj i fizičkoj osobi jest ukupni prihod ostvaren djelatnostima određenim ovim Zakonom. Ukupni prihod, u smislu ovoga Zakona, čine svi prihodi koje je pravna i fizička osoba dužna iskazati u računu dobiti i gubitaka prema članku 18. Zakona o računovodstvu.

Budući da godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe predstavlja izdatak građanima koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu, isto kao i godišnji paušalni porez na dohodak koji su obvezni plaćati prema Pravilniku o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Nar. nov., br. 48/05.), osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama, odnosno ukupni prihod nije moguće umanjiti za godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe i godišnji paušalni porez na dohodak.

Slijedom navedenog, nismo suglasni s vašim mišljenjem da osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama za kategoriju građana koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu iskazanu u Obrascu EP Evidencija o prometu, navedenu u stupcu »Iznos računa« treba umanjiti za iznos godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)