RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Utvrđivanje dohotka po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova

Broj: 410-01/11-01/2155 od 14.03.2012.

Porezni obveznik P. D. postavlja upit da li građanin koji obavlja djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, koji s navedenog osnova u tekućoj godini ostvari vrijednost obavljenih usluga veću od 85.000,00 kuna, odnosno iznajmljuje više od 20 postelja, radi obavljanja navedene djelatnosti mora otvoriti obrt.

Člankom 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06., 152/08., 43/09. i 88/10.) propisano je da ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac (iznajmljivač). Nadalje, ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu navedenog Zakona smatra se:

1. usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 8 osoba, odnosno 16 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
2. usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 7 smještajnih jedinica, odnosno za 25 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

Člankom 40. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., 89/11. i 29/12.) propisano je da poduzetnici iz članka 2. stavka 3. Zakona, koji su u tekućoj godini obavili oporezive isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz članka 22. stavka 1. Zakona, postaju porezni obveznici od 1. siječnja iduće godine i najkasnije do 15. siječnja te godine Poreznoj upravi podnose prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Odredbama članka 29. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.) propisano je da porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretnina i pokretnina, iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, utvrđuje dohodak od imovine u skladu sa člancima od 19. do 24. Zakona odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti.

Slijedom navedenog, građanin koji obavlja ugostiteljske usluge u domaćinstvu i s te osnove u tekućoj godini ostvari vrijednost obavljenih usluga iznad 85.000,00 kuna, postaje obveznik poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja iduće godine i najkasnije do 15. siječnja te godine obvezan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu radi upisa u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Također, u navedenom slučaju porezni obveznik obvezan je najkasnije do isteka tekuće godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave i prijavu u Registar obveznika poreza na dohodak te je obvezan od 1. siječnja slijedeće godine dohodak od te djelatnosti utvrđivati na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak.

Nadalje, građanin koji temeljem odobrenja nadležnog ureda pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu iznajmljivanjem do najviše 16 kreveta, te koji s osnove ulaska u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost mora prijeći na utvrđivanje dohotka na temelju poslovnih knjiga, nije obvezan radi obavljanja navedene djelatnosti odnosno utvrđivanja dohotka od te djelatnosti otvarati obrt pod uvjetima i na način propisan Zakonom o obrtu (Nar. nov., br. 73/93. do 79/07.). Navedeno se odnosi samo na slučajeve u kojima obvezno otvaranje obrta nije uvjetovano Zakonom o obrtu ili drugim propisima.

Međutim, glede osoba koje iznajmljuju više od 16 kreveta, potrebno je istaknuti da sukladno citiranim odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, proizlazi da ugostiteljske usluge u domaćinstvu kao fizička osoba može pružati samo građanin koji iznajmljuje do 16 kreveta odnosno 7 smještajnih jedinica u kampu.

Mjerodavno tumačenje da li osobe koje iznajmljuju veće smještajne kapacitete od propisanih, navedenu djelatnost moraju obavljati kao obrtnici, potrebno je zatražiti od nadležnog Ministarstva turizma.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)