RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Usluge i isporuke dobara koje obavlja poliklinika – trgovačko društvo

Broj: 410-19/14-01/156 od 11.12.2014.

Porezni obveznik iz dostavnog popisa dostavio nam je upit o primjeni odredbe čl. 39. st. 1. t. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13., 153/13.– Rješenje USRH i 143/14., dalje u tekstu: Zakon) na usluge i isporuke dobara koje obavlja poliklinika – trgovačko društvo.

Odredbama čl. 39. st. 1. t. b) Zakona i čl. 50. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  79/13., 85/13. – ispravak, 160/13. i 35/14., dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se PDV ne plaća na usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

Navedene isporuke dobara i obavljanje usluga oslobođeno je PDV-a, prema odredbama čl. 39. st. 3. Zakona, ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari, da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.

Sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika predmetno oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se ako predmetne usluge i isporuke dobara obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari, da se ne raspodjeljuje nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga. Stoga, obveznici poreza na dobit prema posebnim propisima ne mogu primjenjivati predmetno oslobođenje.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)