RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Unos iz druge države članice proizvoda tarifne oznake KN 3811 90 00 90 – antikorozivni aditiv

Broj: 410-19/14-05/4089 od 03.12.2014.

Vezano za vaš upit dostavljen elektroničkom poštom 13. studenog 2014. u kojem pitate jeste li u obavezi za proizvod iz tarifnog broja KN 3811 90 00 90 trgovačkog naziva ALOX2290 AS (antikorozivni aditiv) koji bi koristili kao sirovinu u daljnjoj proizvodnji vaših proizvoda a ne za namjene pogona ili grijanja ishoditi proširenje odobrenja za oslobođenog korisnika ili možete primati u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice u statusu registriranog primatelja odnosno povremeno registriranog primatelja te koji je postupak oslobođenja od plaćanja trošarine obzirom da obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje primitkom proizvoda i koje evidencije treba voditi po primitku.
Zakonom o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13., 32/13. i 81/13.) propisano je u čl. 83. st. 2., 3. i 4. što se smatra trošarinskim proizvodima – energentima te je u stavku 8. istoga članka propisano da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje. Iz vašeg upita razvidno je da su predmetni proizvodi energenti iz tarifne oznake KN 3811 90 00 i navodite da ih nećete koristiti za namjene pogona i kao dodatak pogonskom gorivu ili za namjene grijanja. Ukoliko su navedeni energenti namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo ili kao dodatak pogonskom gorivu ili kao gorivo za grijanje, tada podliježu obvezi plaćanja trošarine u Republici Hrvatskoj prema namjeni korištenja i prema iznosima propisanim za jednokovrijedno pogonsko gorivo odnosno kao gorivo za grijanje iz čl. 84. st. 3. Zakona.
Člankom 85. Zakona o trošarinama propisano je na koje energente se odnose odredbe glede proizvodnje, skladištenja, prerade i kretanja proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, nadzora te izvješćivanja na području države članice Europske unije. U čl. 5. t. 3. Zakona definiran je pojam sustav odgode plaćanja trošarine. Na predmetni proizvod iz tarifne oznake KN 3811 90 00 primjenjuje se čl. 85. Zakona.
U Uputi o uvjetima i načinu ostvarivanja oslobođenja od plaćanja trošarine za uporabu energenata i električne energije u kogeneracijskim, mineraloškim, metalurškim i elektrolitskim procesima, procesima kemijske redukcije te ostalim uporabama, broj 42/13., KLASA: 011-01/13-03/42, URBROJ: 513-02-1710/1-13-1 od 20. lipnja 2013., u t. 4. utvrđeno je da je odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda dužna ishoditi pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti nabavlja energente iz čl. 85. Zakona za druge namjene a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu ili gorivu za grijanje ali da se navedeno odnosi samo na energente iz čl. 85. Zakona za koje je propisana visina trošarine u čl. 84. st. 3. Zakona. Odobrenje za oslobođenog korisnika se ne odnosi na vaš predmetni energent ukoliko se isti neće koristiti kao pogonsko gorivo ili kao gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu. U istoj točki Upute utvrđeno je da u slučaju kada se energenti iz čl. 85. Zakona nabavljaju iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelj u Republici Hrvatskoj je u obvezi ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja. Također je pojašnjenjem Upute br. 42/13., KLASA: 011-02/13-03/42, URBROJ: 513-02-1710/1-13-2 od 30. srpnja 2013. utvrđeno da su ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj trošarinskih proizvoda dužni za te energente koje primaju iz druge države članice nadležnom carinskom uredu dostaviti do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec specifikaciju energenata iz čl. 85. Zakona koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili dodatak pogonskom gorivu ili gorivu za grijanje i to prema trgovačkom nazivu, tarifnim oznakama KN i prema količinama proizvoda.
Međutim, ako registrirani primatelj navedene energente koristi u svom proizvodnom pogonu za namjene koje nisu pogon niti grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu ili gorivu za grijanje iste može koristiti uz izjavu o korištenju tih energenata u proizvodnom procesu uz koju će specificirati način korištenja, kao i voditi evidenciju o njima.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)