RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Turistička agencija koja primjenjuje poseban postupak oporezivanja putničkih agencija i oporezivanje prema naplaćenim naknadama

Broj: 410-19/14-01/680 od 07.05.2015.

Obratili ste se upitom o tome može li turistička agencija koja primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih agencija, uz ispunjenje propisanih uvjeta, primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama za račune koji se ne odnose na posebni postupak oporezivanja putničkih agencija.
Prema odredbama čl. 125. i Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kn bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.
Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja. Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti "obračun prema naplaćenim naknadama".
Odredbama čl. 125.j Zakona o PDV-u propisano je da se obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje na:
a) isporuke dobara unutar Europske unije,
b) stjecanje dobara unutar Europske unije,
c) isporuke ili premještanje dobara iz čl. 30. st. 8. i 9. Zakona o PDV-u,
d) usluge iz čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u,
e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema čl. 75. st. 1. t. 7. i čl. 75. st. 2. i 3.
 Zakona o PDV-u te u slučaju iz čl. 7. st. 9. Zakona o PDV-u.
f) isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge
 radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni
 obveznici.
Prema odredbama čl. 125.k st. 1. Zakona o PDV-u porezni obveznik iz čl. 125. i st. 1. Zakona o PDV-u koji želi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Porezni obveznik koji dostavi navedenu izjavu može primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine te je obvezan primjenjivati taj postupak 3 kalendarske godine, što je propisano čl. 193.e st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.).
U skladu s navedenim, iz odredbi čl. 125.j Zakona o PDV-u razvidno je da transakcije obavljene u okviru posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija nisu isključene iz primjene obračuna PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Prema tome, turistička agencija koja primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih agencija može se, pod uvjetom da zadovoljava zakonom propisane uvjete odlučiti za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama za sve transakcije, osim navedenih u čl. 125.j Zakona o PDV-u, neovisno o tome primjenjuje li na određene transakcije posebni postupak oporezivanja putničkih agencija ili redovni postupak oporezivanja. U slučaju da se predmetna turistička agencija nije prijavila za postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015. ista može najkasnije do kraja 2015. podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2016. pod uvjetom da u 2015. ne ostvari vrijednost isporuka dobara i usluga veću od 3.000.000,00 kn bez PDV-a.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)