RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

TROŠKOVI U POSLOVNOJ PRAKSI

Zagreb, 3. listopada 2018., seminar "TROŠKOVI U POSLOVNOJ PRAKSI"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 293. listopada 2018. (srijeda)

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn).
Cijena za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog društva, obrta ustanove: 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Cilj je ovog praktikuma obrazložiti računovodstveno i porezno motrište troškova kamata, otpisa potraživanja od kupaca, popusta, reklamacija, reprezentacije, promidžbe i sličnih troškova koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi. Za knjiženje troškova bitno je postojanje vjerodostojne dokumentacije. Zbog toga će se na konkretnim primjerima iz poslovne prakse objasniti načini obračuna pojedinih troškova, odnosno kako nastaju, te koja dokumentacija služi kao podloga za priznavanje određenih troškova društva. 

Program seminara:

 1. Troškovi otpisa potraživanja od fizičkih osoba – primjena Zakona o otpisu dugova
   fizičkim osobama
 2. Troškovi otpisa potraživanja od trgovačkih društava i obrtnika
 3. Troškovi kamata na zajmove od fizičkih i pravnih osoba (porez na dohodak i
  porez po odbitku)
 4. Troškovi amortizacije i uporaba osobnih automobila
 5. Troškovi amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine (procjena vijeka)
 6. Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja
 7. Troškovi kazni, opomena, penala i nadoknade šteta
 8. Troškovi popusta, sniženja i reklamacija – primjena Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi
 9. Manjkovi zaliha trgovačke robe, gotovih proizvoda, sirovina i materijala
 10. Troškovi poreza utvrđenih u nadzoru (PDV, porez na dobitak, porez na dohodak)
 11. Troškovi te porezno i računovodstveno motrište službenog puta
 12. Primitci u naravi za korištenje osobnih automobila
 13. „Prefakturiranje“ troškova smještaja, prehrane, prijevoza i sl.
 14. Nadoknada privatnih troškova članova društva
 15. Odgovori na pitanja

Vrijeme održavanja: od 9:30 do 14:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Naknada za seminar uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak. Svaki sudionik na dar dobiva knjigu „Članovi društva, članovi uprave, prokuristi i likvidatori“.

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus, Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 3. listopada 2018., seminar "TROŠKOVI U POSLOVNOJ PRAKSI"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
CETIAPretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)