RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

TRODNEVNI SEMINAR OBRAČUN PLAĆE

Zagreb, 11., 12. i 13. ožujka 2020. trodnevni seminar "Praktikum obračuna plaće"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2911., 12. i 13. ožujka 2020. srijeda, četvrtak i petak)

Cijena trodnevnog seminara je 2.625,00 kn (2.100,00 kn + PDV 525,00 kn).
Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 2.250,00 kn (1.800,00 kn + PDV 450,00 kn).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovaj je trodnevni program vezan isključivo za obračun primitaka koji se (ne)oporezivo isplaćuju zaposlenicima i drugim osobama s kojima postoji neki od oblika radnog angažmana (osobe na stručnom osposobljavanju, sezonski radnici i sl.).

Cilj nam je na jednostavan i praktičan način objasniti i prikazati sve najčešće primjere obračuna plaće, naknade plaće i ostalih (ne)oporezivih primitaka (naknada, potpora, dnevnica, prigodne nagrade i sl.) koji se mogu isplatiti članovima uprave, zaposlenicima, bivšim radnicima, osobama na stručnom zapošljavanju i dr.

I. dan

1. Utvrđivanje plaće

 • Primjena kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu, odluka
 • Utvrđivanje plaće za redoviti rad radnika, varijabilni dio plaće i fiksni dio plaće, koeficijenti
  složenosti posla, utvrđivanje prekovremenog rada, rada na blagdan, rada nedjeljom, rada
  subotom te minulog rada
 • Pravo radnika na ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću – bonusi, stimulacije
 • Pravo na neoporezive primitke
 • Evidencija radnog vremena i isplatna lista
 • Dostava dokumentacije i postupci u slučaju neisplaćene plaće
 • Utvrđivanje minimalne plaće
 • POSEBITOSTI OBRAČUNA PLAĆA I NAKNADE PLAĆA U GOSPODARSTVU:
  • Kolektivni ugovor za GRADITELJSTVO
  • Kolektivni ugovor UGOSTITELJSTVA
 • Utvrđivanje plaće prema tim kolektivnim ugovorima
 • Utvrđivanje osnovne plaće
 • Koeficijenti složenosti poslova
 • Koji su primitci sadržani u najnižoj plaći propisanoj kolektivnim ugovorom
 • Na koju se osnovicu obračunavaju dodatci na plaću
 • Koja materijalna prava poslodavac mora isplaćivati radnicima koji rade u ugostiteljskoj
  ili graditeljskoj djelatnosti
 • Primjena najpovoljnijeg prava

2. Obračun plaće

 • Obračun plaće za redoviti rad, isplata predujma plaće, isplata dvije plaće u jednom mjesecu
 • Utvrđivanje osobnog odbitka (kod jednog poslodavca, kod dva ili više poslodavaca)
 • Dospijeće doprinosa i poreza na dohodak – neisplata plaće
 • Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa
 • Kako postupiti kada se isplaćuju zaostale plaće iz prijašnjih godina i iz tekućeg razdoblja
  i plaće u dijelovima, s posebnim osvrtom na kumulativni obračun poreza iz plaća
 • Što učiniti kada se plaća ne isplaćuje redovito
 • Plaćeni dopust, neplaćeni dopust, odjava radnika u mjesecu u kojem radnik ne ostvaruje
  pravo na plaću
 • Obračun doprinosa osoba koje se prvi put zapošljavanju i mlada osoba
 • Plaća zaposlenih umirovljenika
 • Obračun plaće HRVI-ja
 • Obračun plaće radnika na područjima od posebne državne skrbi

II. dan

 • Isplata plaće za nepotpuni rad ili dopunski rad
 • Isplata neoporezivih primitaka osobama koje rade u dopunskom radu ili nepunom 
  radnom vremenu
 • Plaća sezonskih radnika i obračun doprinosa za produljenoj mirovinsko osiguranje
 • Rad sezonskih radnika u poljoprivredi
 • Obračun plaće i naknada u slučaju smrti radnika i porezni položaj primitaka koji se isplaćuje
  nasljednicima
 • Utvrđivanje naknade za godišnji odmor i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • Isplata trinaeste plaće
 • Uplate u III. stup mirovinskog osiguranja od strane poslodavca
 • Obračun plaće za člana uprave i obračun doprinosa
 • Obvezni doprinosi za člana uprave
 • Odricanje od isplate neto-plaće člana uprave
 • Isplata plaća u naravi (uporaba službenih automobila za privatne potrebe i drugi primitci u naravi)
 • Plaća u naravi kod financijskog i operativnog lizinga
 • Postupanje s plaćenim predujmovima kod operativnog lizinga
 • Postupanje s troškovima zaračunanim uz ratu za operativni lizing
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost i izdavanje računa kod primitka u naravi
 • Obračun doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju; kako postupiti kada je osoba na
  bolovanju, a na stručnom je osposobljavanju
 • Isplate bonusa, stimulacija
 • Primjena osnovica za doprinose (najviša i mjesečna osnovica, najviša godišnja osnovica, povrat preplaćenih doprinosa, isplata bonusa, Obrazac GOD)

III. dan

1. Obračun naknada plaće

 • Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)
 • Naknada plaće u slučaju ozljede na radu
 • Naknada plaće u slučaju bolesti djeteta ili njege člana obitelji
 • Izračun naknade za rodiljni i roditeljski dopust
 • Rad s polovinom radnog vremena radi njege djeteta, dopust radi težih smetnja u razvoju djeteta
 • Stanka za dojenje
 • Obračun primitaka koji se isplaćuju iznad neoporezivih
 • Isplata naknada štete u slučaju ozljede na radu
 • Isplata naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor
 • Isplata naknade za nezakoniti otkaz ugovora o radu prema sudskoj presudi

2. Isplata neoporezivih primitaka

 • Premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 • Obračun dnevnica, terenskih dodataka, naknade za odvojeni život
 • Troškovi prehrane i smještaja, naknada za vrtić
 • Obračun i isplata potpora za novorođeno dijete
 • Potpore radi invalidnosti, isplate jubilarne nagrade
 • Potpora djetetu za školovanje do 15. godine djetetova života
 • Troškovi prijevoza na posao i s posla
 • Uporaba privatnog automobila u službene svrhe
 • Pravni i porezni položaj otpremnine (odlazak u mirovinu, poslovno i osobno uvjetovani
  otkaz
   ugovora o radu)
 • Isplata prigodnih nagrada (božićnica, regres, uskrsnica)
   

3. Ovrha na plaće

 • Obveze poslodavca u slučaju ovrhe na plaće
 • Poštovanje prednosnog reda u slučaju više ovrha na plaći radnika
 • Primitci izuzeti od ovrhe na plaći
 • Provedba ovrhe na plaći putem FINA-e


Početak programa svakog dana je u 9,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena trodnevnog seminara je 2.625,00 kn (2.100,00 kn + PDV 525,00 kn) za sva tri dana programa, a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obroke i napitke.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 2.250,00 kn (1.800,00 kn + PDV 450,00 kn).

Na seminaru je moguće sudjelovati samo jedan dan ili dva dana.
U tom je slučaju cijena 1.000,00 kn (800,00 kn + PDV 200,00 kn) po danu.

Svi sudionici koji će pohađati program sva tri dana primit će uvjerenje o stručnom usavršavanju u području obračuna plaća.

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 11., 12. i 13. ožujka 2020. trodnevni seminar "Praktikum obračuna plaće"
Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DNARAPretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)