RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Razmjena podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina

Broj: 410-01/15-01/1189 od 12.05.2015.

Zaprimili smo dopis kojim tražite uputu kako valjano postaviti zahtjev za dostavu podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina koji su u vlasništvu Republike Hrvatske.
Naime, sukladno čl. 17.c Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.) i čl. 10. Pravilnika o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (Nar. nov., br. 157/14.) podaci iz Evidencije prometa nekretnina izdaju se tijelima državne uprave, na zahtjev, a temeljem posebnih propisa. U zahtjevu je potrebno dokazati pravnu osnovu za korištenje podataka, a pravna osnova se dokazuje navođenjem posebnog propisa u kojem je propisana obveza poreznog tijela na dostavu točno određenih podataka.
Napominjemo također da temeljem čl. 66. Zakona o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 150/11. i 12/13.) postoji, između ostaloga, obveza međusobne suradnje između ministarstava, državnih ureda i državne upravne organizacije (tijela državne uprave), pružanja stručne pomoći iz svoga djelokruga, te dostavljanje obavijesti o podacima o kojima se vode službeni očevidnici.
Slijedom navedenog, u zahtjevu je potrebno pozvati se na propis i njegov članak, a iz kojih proizlazi obveza Porezne uprave na dostavu podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina. Ukoliko isto nije moguće, tijela državne uprave mogu se pozvati na čl. 66. Zakona o sustavu državne uprave.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)