RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

RRiF-ov računski plan za poduzetnike

XXIII. izdanje

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, veljača 2019.
Autori:   Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ
Broj stranica:   165
Jezik:   hrvatski
     

 

Predgovor XXIII. izdanju

Novo XXIII. izdanje RRiF-ova računskog plana za poduzetnike obuhvaća dopu- ne koje su proizišle iz novih izmjena poreznih propisa u području dohotka, dobit- ka i PDV-a koji se primjenjuju od 1. siječnja 2019. godine. Riječ je o nagradama za radne rezultate i drugim oblicima dodatnog nagrađivanja radnika koje poslodavci mogu isplaćivati svojim zaposlenicima, o izdavanju i uporabi jednonamjenskih  i višenamjenskih vrijednosnih kupona te o drugim usklađenjima i ažuriranjima analitičkih računa (konta).

Otvoreni su i novi analitički računi u vezi s imovinom koja je u operativnom najmu prema zahtjevima novog MSFI-ja 16 – Najmovi koji obvezno primjenju- ju veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa. Novi MSFI 16 zahtijeva iska- zivanje imovine koja je uzeta u operativni najam kao dugotrajne nematerijalne imovine u poslovnim knjigama najmoprimca. Takvo postupanje nije potrebno za imovinu male vrijednosti i imovinu koja je uzeta u najam na rok do 12 mjeseci. Za obveznike HSFI-ja nema promjena u iskazivanju najmova u 2019. godini, no nije isključena mogućnost da će se ti zahtjevi ugraditi u zahtjeve HSFI-ja. S obzi- rom na to da se nije mijenjala struktura financijskih izvještaja, nema promjene u skupinama ni u sintetičkim računima (kontima) u odnosu na prethodno izdanje. U Hrvatskoj nije propisan računski plan nego je ostavljena sloboda u njego- vu oblikovanju. Ako se polazi od toga što sadržavaju financijski izvještaji, a to se mora uzeti u obzir, tada je potrebno predvidjeti račune (konta) za osiguranje podataka za te izvještaje, a s kojih će se preuzimati podatci kod sastavljanja finan- cijskih izvještaja. Zato i analitički računi moraju biti u funkciji sadržaja i naziva pojedine pozicije u financijskim izvještajima. Baš su ta načela zastupljena u RRiF- ovu računskom planu za poduzetnike, koji se temelji na tradicionalnom rasporedu računa u 10 razreda.

Ovaj je izvorni RRiF-ov računski (kontni) plan namijenjen pravnim osoba- ma – poduzetnicima u trgovačkim društvima (d.o.o., d.d., k.d., j.t.d. i j.d.o.o.) svih djelatnosti jer je primijenjeno načelo univerzalnosti računa, tj. mogu ga pri- mjenjivati trgovačka, uslužna i proizvodna društva. Zadruge i privatne profitne ustanove također trebaju voditi računovodstvo prema ovom poduzetničkom ra- čunskom planu. Podružnice inozemnih osnivača i poslovne jedinice nerezidenata vode računovodstvo kao i trgovačka društva u RH. Ovaj računski plan namijenjen je i poduzetnicima – fizičkim osobama (obrtnicima, javnim bilježnicima, odvjet- nicima i dr.) koji umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobitak. RRiF-ov računski plan za poduzetnike u uporabi je i na ekonomskim fakultetima, visokim školama koje izvode nastavu prema bolonjskom modelu, ekonomskim školama i obrazovnim ustanovama pri izvođenju nastave i vježbi za studente iz nastavnog programa RAČUNOVODSTVO ili sličnog naziva.

RRiF-ov računski plan za poduzetnike najprihvaćeniji je u praksi i u obrazov- nom sustavu zato što najbolje obuhvaća evidentiranje stvarnih poslovnih doga- đaja koji se bilježe u glavnoj knjizi, a na kraju izvještajnog razdoblja prenose u bilancu i račun dobitka i gubitka te u druge financijske i porezne izvještaje. Pri- hvaćenost ovoga (kao jednog od mogućih oblika) računskog plana za poduzetni- ke koji vode svoje poslovne knjige prema načelu dvostavnog knjigovodstva stavila je pred autore dodatnu zadaću da pripreme ovo dopunjeno izdanje za primjenu u 2019. godini te za godine koje slijede.Autori

Zagreb, veljača 2019. godine


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)
RRiFov letak