RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijenos osobnog automobila u financijskom leasingu s ugostitelja na supoduzetnika

Broj: 410-01/11-01/2730 od 04.01.2012.

Porezni obveznik Trgovački obrt A. i L. vl. J. B. dostavio nam je upit u vezi s plaćanjem posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila za automobile kupljene na leasing u slučaju istupanja ortaka iz zajedničkog obrta.

Iz priloženih preslika dokumenata razvidno je da je Trgovački obrt A. i L. vl. P.B. 03.12.2008. zaključio s tvrtkom O. Leasing d.o.o. ugovor broj 1648/08 i broj 1649/08 o financijskom leasingu dva automobila OPEL ASTRA ENJOY. U prometnim dozvolama i knjižicama vozila ZG3220DU i ZG3210DU od 30.07.2008. i 10.12.2008. upisan je vlasnik vozila O. Leasing d.o.o. Podružnica Pakrac.

Prema Rješenju Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba od 10.08.2010. u obrtni registar upisano je da P. B. istupa iz zajedničkog obrta danom 31.07.2010., a J. B. nastavlja s vođenjem obrta i na njega prelaze sva prava i obveze.

Prema priloženim preslikama Izjava O. leasing d.o.o. od 05.12.2011. trgovački obrt ANTON i LEON vl. J. B. podmirio je sve svoje obveze s naslova naprijed navedenih ugovora o leasingu i time su ispunjeni svi zakonski uvjeti za prijenos vlasničkog prava za predmet ugovora – vozilo ZG3220DU i ZG3210DU na kupca. Temeljem toga kupac može kod nadležnih tijela ishoditi upis prava vlasništva nad navedenim osobnim automobilima.

Na postavljen upit o obvezi plaćanja 5% posebnog poreza na promet u navedenom slučaju u nastavku odgovaramo.

Prema podacima u Informacijskom sustavu Porezne uprave gosp. P. B. je do istupanja – 31.07.2010. bio nositelj zajedničkog obrta i obveznik poreza na dodanu vrijednost. Gosp. J. B. obveznik je poreza na dodanu vrijednost od 01.08.2010.

Predmetni osobni automobili nabavljeni su putem financijskog leasinga. U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09.), obavljena je isporuka, vozila su upisana u popis dugotrajne imovine obrta i korišteno pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost kao pretporeza, iako je davatelj leasinga stvarni vlasnik do otplate predmeta leasinga.

Načelno, u slučaju kada nositelj zajedničkog obrta koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost istupa iz obrta i nositelj obrta postaje drugi član zajedničkog obrta ako osobni automobil koji je upisan u popis dugotrajne imovine i dalje ostaje u popisu dugotrajne imovine i služi za obavljanje djelatnosti, nema obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost dok ne dođe do prestanka obavljanja poduzetničke djelatnosti. U tom slučaju potrebno je izvršiti registraciju vozila na novog nositelja obrta jer dolazi do stvarnog prijenosa vlasništva sa jedne osobe na drugu. U tom bi slučaju stjecanje osobnog automobila podlijegalo obvezi plaćanja posebnog poreza na promet prema Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Nar. nov., br. 136/02. do 21/10.). Posebni porez na promet po stopi od 5% na upotrebljavana osobna vozila i ostala motorna vozila plaća se ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Porezni obveznik je kupac ili stjecatelj.

Međutim, kako je u konkretnom slučaju obrt nastavio poslovati, a do stvarne promjene vlasništva je prema dostupnoj dokumentaciji došlo samo jednom i to nakon otplate predmeta leasinga sa O. Leasing d.o.o. na J. B. , do prestanka obavljanja obrtničke djelatnosti ili eventualnog izuzimanja predmetnih vozila iz imovine obrta ne postoji obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost ni posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)