RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o PDV-u – pretporez na motorna vozila

Broj: 410-19/14-01/230 od 31.03.2014.


Navedenim dopisom obratili ste se u vezi primjene Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 35/14.) kojim su propisane odredbe u vezi prava na odbitak pretporeza za motorna vozila kategorije N1. U dopisu se, između ostalog, navodi da auto kuće koje su članovi Hrvatske udruge poslodavaca upozoravaju na represivnu mjeru propisanih izmjena te se s tim u vezi predlaže da se za vozila koja su u procesu proizvodnje i koja su već zapravo prodana (tj. naručena) za što postoje sklopljeni kupoprodajni ugovori iznađe mogućnost da se izuzmu od Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, odnosno da se odredbe toga Pravilnika ne primjenjuju na kupce koji su prije 19. ožujka 2014. naručili vozila.
Dana 20. ožujka 2014. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojim je, između ostalog propisano da se pretporez može odbiti samo za motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila.
Slijedom navedenog, za motorna vozila kategorije N1 za koja se plaća posebni porez na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila nije dopušten odbitak pretporeza, dok je za vozila kategorije N1 za koja se ne plaća posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila omogućeno potpuno priznavanje pretporeza kod nabave i kod troškova održavanja ili leasing naknade.
U slučaju da se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila tada porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih motornih vozila. S tim u vezi napominjemo da je porezni obveznik obvezan ispraviti odbijeni pretporez koji je viši ili niži od pretporeza koji može odbiti ako se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.
Napominjemo da je Porezna uprava nadležna za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza za motorna vozila te da je Carinska uprava nadležna za razvrstavanje motornih vozila u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje dobara po carinskoj tarifi.
U vezi prijedloga da se odredbe Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne primjenjuju na kupce koji su prije 19. ožujka 2014. naručili vozila, napominjemo da se isti ne može prihvatiti obzirom da je navedeni Pravilnik stupio na snagu 20. ožujka 2014. te da njegovim odredbama nije predviđena odgođena primjena za vozila naručena do 19. ožujka 2014. Naime, takva primjena uzrokovala bi nedoumice kod poreznih obveznika i poreznog nadzora.
S tim u vezi napominjemo da su navedene izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost izvršene radi jednostavnijeg utvrđivanja prava na odbitak pretporeza i lakše provedbe poreznih kontrola te kako bi se smanjila zlouporaba prava na odbitak pretporeza.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)