RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezni tretman zemljišta koje nema odobrenje za gradnju

Broj: 410-19/15-01/34 od 12.05.2015.

Elektroničkom poštom postavili ste upit o poreznom tretmanu zemljišta koje nema odobrenje za gradnju, ali se isto nalazi u uređenoj poslovnoj zoni predviđenoj za građenje koja ima uporabnu dozvolu za prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu. Postavili ste pitanje oporezuje li se navedeno zemljište porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) ili porezom na promet nekretnina u slučaju kada ga isporučuje porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a fizičkoj osobi te ima li mogućnost izbora za oporezivanje u slučaju isporuke drugom poreznom obvezniku.
Prema odredbama čl. 40. st. 1. t. k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) plaćanja PDV-a oslobođena je isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta.
Iz odredbi čl. 40. st. 6. Zakona proizlazi da se građevinskim zemljištem koje j oporezivo PDV-om smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.
Izvršnim aktom kojim se odobrava građenje smatra se građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i slično, sukladno odredbama čl. 72.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.).
Slijedom navedenog, kada porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a isporučuje zemljište za koje nije izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje fizičkoj osobi - građaninu ili drugom poreznom obvezniku, navedena isporuka oslobođena je plaćanja PDV-a te je stjecatelj obavezan platiti porez na promet nekretnina.
Međutim, u slučaju kada takvo zemljište isporučuje drugom poreznom obvezniku, isporučitelj ima pravo na izbor oporezivanja isporuka nekretnina oslobođenih plaćanja PDV-a iz čl. 40. st. 1. t. j) i k) Zakona pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Pravo izbora za oporezivanje i pravo na odbitak pretporeza može se primijeniti u trenutku isporuke.
Ukoliko se isporučitelj i stjecatelj odluče za oporezivanje isporuke nekretnina koja je inače oslobođena plaćanja PDV-a tada se primjenjuje prijenos porezne obveze iz čl. 75. st. 3. t. c) Zakona. U tom slučaju stjecatelj mora obračunati i platiti PDV uz istovremeno pravo na odbitak pretporeza. Na takvu isporuku na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze, stjecatelj ne plaća porez na promet nekretnina.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i porezi



Povratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)