RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezni tretman obavljanja djelatnosti trgovine na veliko u tranzitu

Broj: 410-01/14-01/1436 od 22.07.2014.

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o poreznom tretmanu obavljanja djelatnosti trgovine na veliko u tranzitu. U upitu se navodi da porezni obveznik A sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kupuje robu od poreznog obveznika B koji ima sjedište u Republici Italiji te prodaje robu poreznom obvezniku C koji ima sjedište izvan Europske unije. Nadalje, navodi se da se roba fizički isporučuje sa skladišta poreznog obveznika B kupcu C pri čemu ulazi i izlazi iz Republike Hrvatske bez zadržavanja i pretovara ili uopće ne ulazi u Republiku Hrvatsku. U upitu se napominje da roba ne predstavlja trošarinsku robu, prijevozna sredstva, odnosno bilo koju drugu robu koja podliježe posebnom tretmanu u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Postavlja se pitanje da li se porezni obveznik A smatra izvoznikom te podliježe li isporuka dobara poreznog obveznika B poreznom obvezniku A oporezivanju PDV-om. Nadalje, zatraženo je pojašnjenje odredbi čl. 8. st. 1. talijanskog Zakona o PDV-u te odredbi čl. 146. st. 1. t. a) Direktive Vijeća 2006/112.
      
      Prema odredbama čl. 13. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakona) mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.

              Slijedom navedenog, mjesto isporuke dobara poreznog obveznika B poreznom obvezniku A je Republika Italija, te navedena isporuka dobara ne podliježe oporezivanju hrvatskim PDV-om. Nadalje, mjesto isporuke dobara poreznog obveznika A poreznom obvezniku C je Republika Italija te se porezni obveznik A mora obratiti talijanskim poreznim vlastima kako bi se raspitao o svojim poreznim obvezama.

             Odredbama čl. 146. st. 1. t. a) Direktive Vijeća 2006/112 i čl. 45. st. 1. t. 1. Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara koja otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.

              Napominjemo da Porezna uprava nije nadležna tumačiti propise drugih država članica niti Direktive Vijeća Europske unije, međutim implementacija odredbi Direktive Vijeća 2006/112/EZ obvezna je za sve države članice Europske unije.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)