RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezni tretman djelatnosti turističkog vodiča

Broj: 410-01/08-01/408 od 07.04.2006.

Društvo turističkih vodiča »D.« – D., (dostavilo nam je upit koji se odnosi na porezni tretman djelatnosti turističkog vodiča, a osobito na mogućnosti priznavanja određenih vrsta izdataka u tim djelatnostima od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti.

Prava i obveze turističkih vodiča i to u dijelu naknade koju ostvaruju za tu djelatnost odnosno za taj rad, uređena su za svrhe oporezivanja poreznim propisima. Primitke koje ostvaruju fizičke osobe obavljanjem usluga turističkog vodiča moguće je tretirati na tri načina i to: kao primitke turističkih vodiča ostvarene u radnom odnosu kod poslodavca iz članka 14. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) ili kao primitke od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. toga Zakona ili kao primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. istoga Zakona.

Iz postavljenog upita je razvidno da su tom smislu interesantna pitanja priznavanja izdataka u djelatnostima turističkog vodiča od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti ili se utvrđuje drugi dohodak.

Odredbama članka 18. stavak 2. točka 1. Zakona o porezu na dohodak propisano da se djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se, između ostalih smatra i djelatnost turističkih djelatnika.

Prema tome, ako je fizička osoba po osnovi obavljanja djelatnosti turističkog vodiča obvezno osigurana prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja ili ako se po osnovi obavljanja te djelatnosti kao osnovne, upisala u registar obveznika poreza na dohodak prema odredbama članka 62. stavci 1. i 2. točka 1. Zakona o porezu na dohodak, za svrhe oporezivanja obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja turističkog vodiča, a od primitaka koje ostvaruje obavljanjem djelatnosti usluga turističkog vodiča utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti na način propisan člancima 19. do 24. toga Zakona i to na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga.

U tom slučaju se priznaju izdaci iz članka 21. Zakona o porezu na dohodak i članaka 25. te 27. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.), a od u upitu pobrojanih vrsta izdataka pod propisanim se uvjetima mogu priznati izdaci:
– za školovanje i stručno usavršavanje poduzetnika i njegovih radnika, a u skladu sa člankom 25. stavak 1. točka 2. Pravilnika o porezu na dohodak, uključivo i izdatke za nabavu knjiga, udžbenika, priručnika, skripata i druge stručne literature u papirnatom ili elektroničkom obliku, te
– za nabavu radne odjeće koju u skladu s člankom 15. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće iz članka 14. stavak 1. toga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. stavak 1. toga Zakona, u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a između ostalih i posebna radna odjeća obilježena nazivom ili znakom poslodavca ili isplatitelja primitka ili plaće, lako se navedene odredbe Zakona o porezu na dohodak odnose na radnike zaposlene kod poslodavaca pravnih osoba i na radnike zaposlene kod poslodavaca fizičkih osoba koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. istoga Zakona i po toj su osnovi obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, mišljenja smo da se navedene odredbe toga Zakona na isti način trebaju primijeniti i na fizičke osobe koje su poduzetnici i obavljaju samostalnu djelatnost od koje utvrđuju dohodak odnosno dobit i plaćaju porez na dohodak odnosno plaćaju porez na dobit, a za njih osobno, dakle i na turističke vodiče koji samostalno obavljaju tu djelatnost od koje utvrđuju dohodak ili dobit.

Prema navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak ostale, u upitu navedene vrste izdataka, kao na primjer za nabavu svečane odjeće za vođenje posebno važnih gostiju, obuće, sunčanih naočala te kozmetičkih sredstava za zaštitu od sunca, ne smatraju se porezno priznatim izdacima.

Na isti se način izdaci porezno priznaju odnosno ne priznaju i u slučaju ako turistički vodiči obavljaju tu djelatnost u okviru osnovanog trgovačkog društva i po toj osnovi utvrđuju dobit i plaćaju porez na dobit prema posebnom zakonu.

Ako fizička osoba nije obvezno osigurana po osnovi obavljanja djelatnosti turističkog vodiča odnosno ako obavljanje djelatnosti turističkog vodiča nije osnovna samostalna djelatnost fizičke osobe po osnovi koje je upisana u registar obveznika poreza na dohodak, od primitaka koje po toj osnovi ostvaruje, utvrđuje se drugi dohodak na način propisan člankom 32. stavci 1., 2., 3. točka 4. i stavak 4. Zakona o porezu na dohodak. U tom slučaju se turističkim vodičima kao izdaci potrebni za ostvarivanje primitaka od te djelatnosti priznaju isključivo propisani i uplaćeni doprinosi za obvezna mirovinska osiguranja prema posebnom propisu te eventualno i uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak, ako po isteku poreznog razdoblja podnesu prijavu poreza na dohodak prema članku 39. odnosno prema članku 40. istoga Zakona.

Isplatitelji naknada od kojih se turističkim vodičima utvrđuje drugi dohodak imaju obvezu u skladu s člankom 48. stavci 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak pri isplati i istodobno s isplatom ugovorene naknade turističkim vodičima obračunati, iz dohotka obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te obračunati i uplatiti propisane doprinose za obvezna osiguranja prema posebnom zakonu.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)